English

Vacature, 2009-04-01

Op dit moment zijn er geen vacatures

Stageplaats, 2009-11-09

Wij zijn regelmatig op zoek naar een enthousiaste stagiaire voor een termijn van minimaal 5 maanden.

Je zult meewerken aan opgaven op het gebied van landschap en stedenbouw op verschillende schaalniveaus.  Enige ervaring met AutoCAD, Illustrator, Indesign en Photoshop is een pre.

Heb je belangstelling, richt je per brief, telefoon of mail tot Marcel van der Meijs:

Palmbout Urban Landscapes
Schiedamsedijk 44
3011 ED
Rotterdam

tel: 010-433 26 49
mail: m.vandermeijs@palmbout.nl

Windstilte, 2010-11-15

Op 13 oktober 2010 organiseerden we Windstilte. Onder leiding van Peter van Ingen gingen Liesbeth van der Pol, Maarten Hajer, Hans Ibelings en Huub Smeets in debat over de actualiteit in de stedenbouw.

Directe aanleiding was het verschijnen van de publicatie "Drawing the Ground – Landscape Urbanism Today".
Klik hier voor het verslag.
Een korte indruk vindt u hier.

Drawing the ground, 2010-08-16

Bij uitgeverij Birkhäuser is in 2010 een prachtige monografie over het werk van PALMBOUT Urban Landscapes verschenen.

 

De Nederlandse vertaling kunt u hier downloaden.

ISBN: 978-3-0346-0263-1
Prijs: €49,90

Masterplan Marktplein en Beeldkwaliteitsplan Harelbeke vastgesteld, 2011-08-28

De gemeenteraad van Harelbeke heeft het Masterplan voor de inrichting van het Marktplein en het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet om Harelbeke af te helpen van de titel van ‘lelijkste Marktplein van Vlaanderen'. We verkregen de opdracht via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

Zie ook de website van Harelbeke.

Extra geld voor Hart van Zuid, 2011-09-08

Rotterdam gaat 90 miljoen euro extra investeren in het zogeheten Hart van Zuid, het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy. De gemeenteraad van Rotterdam is 8 september akkoord gegaan met deze extra financiële impuls. PALMBOUT Urban Landscapes werkt samen met Stadsontwikkeling Rotterdam aan de planvorming voor de vernieuwing van dit belangrijke gebied voor Rotterdam Zuid.

 

Aanpassing Noorderbrug stap dichterbij, 2011-09-30

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft een keuze gemaakt over de oplossingsvariant voor het nieuwe tracé van de Noorderbrug. Ook is een keuze gemaakt voor het gebied waar perifere detailhandel zich straks in Belvédère zal vestigen.

 

||||| meer »

Oostende Oostoever, 2012-05-12

In opdracht van de stad Oostende is door ons in de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Masterplan voor de herontwikkeling van de Oostoever. De gemeenteraad van Oostende heeft dit Globaal Masterplan Oostoever inmiddels unaniem goedgekeurd.

Tragel-Site Aalst, 2012-05-30

Nabij het stadscentrum van de Vlaamse stad Aalst ligt een sleets oud industriegebied. In opdracht van de Stad Aalst verkenden we middels ontwerpend onderzoek de herontwikkelkansen. Het integreren van een nieuwe toegangsweg is een belangrijk deel van de opgave.

Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met de toekomstige ligging van de weg in de Tragel-site.

PALMBOUT aanwezig in Vlaanderen, 2012-05-05

Op de goed bezochte workshop  "Stadsvernieuwing in Vlaanderen" die op 29 mei in Turnhout werd georganiseerd hebben we  drie verschillende projecten gepresenteerd. Dit zijn voortstellen voor de Oostoever van Oostende, de Tragel-site in Aalst en de Campus 11e Linie in Hasselt. Al deze projecten zijn gesubsidieerd door de Vlaams Overheid. Frits Palmboom heeft daarnaast in een lezing gereflecteerd op de Vlaamse en de Nederlandse stedenbouwpraktijk.

 

Antwerpen Berchem, 2012-06-21

In opdracht van de stad Antwerpen werken we in samenwerking met PLANNERS aan een masterplan voor de omgeving van spoorwegstation Antwerpen-Berchem. Doel is te komen tot een samenhangend ontwerp waarin het gebied wordt omgevormd tot een comfortabele multi-modale vevoersknoop. Belangrijk onderdeel van de opgave is het integreren van diverse lopende planontwikkelingen rond de vervoersknoop.

Campus 11e Linie, 2012-06-21

Op 7 mei presenteerden we onder grote belangstelling onze ontwerpvoorstellen voor de Campus 11e Linie in Hasselt (B) aan de betrokken scholen. Dankzij de positieve reacties is hiermee een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van deze onderwijs-site tot een hoogwaardiger en stedelijker stadsdeel.

Op dit moment werken we onderdelen verder uit, waaronder de site voor het nieuwe stedelijk zwembad.

 

Zaanstad krijgt nieuwe sluis, 2012-06-13

De politieke partijen in Zaanstad zijn enthousiast over het plan om het vernieuwen van de Wilhelminasluis aan te grijpen om de inrichting van het gebied rond de sluis te verbeteren.

Voor de vernieuwing van de Wilhelminasluis hebben we  daartoe in opdracht van Provincie Noord Holland een ambitiedocument opgesteld. Zie ook het artikel in het Noordhollands Dagblad.

Arnhem Centrum-Oost, 2012-27-06

Op 26 juni heeft gemeente Arnhem ons ontwerp voor een nieuwe centrumwijk aan de Rijn goedgekeurd. Wethouder Margreet van Gastel: “Op deze locatie willen we een stoer stadsdeel maken, waar we de historie van de oude industriële bebouwing in zullen herkennen. Zowel de architectuur als het programma zorgen voor een bijzondere en meer dan gemiddelde woonbuurt.” We hebben het ontwerp gemaakt in opdracht van gemeente Arnhem en Volkshuisvesting Arnhem.

Frits Palmboom supervisor ZaanIJ, 2012-09-21

Het college van Zaanstad heeft Frits Palmboom aangesteld als supervisor ZaanIJ. In deze onafhankelijke rol adviseert hij het bestuur van Zaanstad gevraagd en ongevraagd over alle voornemens, plannen en projecten binnen het programma ZaanIJ.

Met deze benoeming wordt een vervolg gegeven aan onze betrokkenheid bij de planvorming waarvoor we het Ruimteplan ZaanIJ hebben opgesteld.

De Valuwe krijgt vorm, 2012-09-19

De vernieuwing van de Valuwe krijgt vorm. We hebben hiervoor het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. De vernieuwing van het winkelcentrum aan het Valuweplein is hierin een belangrijk onderdeel. Een eerste bouwblok met sociale woningen is opgeleverd naar ontwerp van Van der Waals/Zeinstra Architekten.

College Aalsmeer akkoord met nieuw beeld Burgemeester Kasteleinweg (N201), 2012-11-27

In Alsmeer wordt de N201 verlegd naar de noordzijde van het dorp, Palmbout Urban Landscapes heeft voor het vrijvallende gebied een uitwerkingschets gemaakt. Belangrijkste uitgangspunt is het aaneensmeden van de twee helften van Aalsmeer door nieuwe bebouwing te oriënteren op de Burgemeester Kasteleinweg. De nieuwe open ruimte wordt ingericht als een groene laan met daarin een vrijliggende busbaan.

Harelbeke in het jaarboek, 2012-12-15

Ons ontwerp voor het Marktplein  en het Beeldkwaliteisplan voor het centrum van Harelbeke is opgenomen in het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2012.

De selectiecommissie roemt de wijze waarop de stedenbouwkundige structuur is blootgelegd, en hoe in het beeldkwaliteitsplan de kwaliteiten van de binnenstad, met respect voor de vrijheid van zelfbouwers en initiatiefnemers, worden geborgd.

PALMBOUT WINT COMPETITIE SPOORZONE DELFT, 2013-02-13

We zijn er trots op dat op 13 februari het college van B&W van Delft eenduidig heeft gekozen voor onze ontwerpinzending voor de Spoorzone Delft. Het zal de basis vormen voor de gebiedsontwikkeling in het spoorzonegebied. Het plan heet ‘Zicht op Delft’. Zie ook de website van het Spoorzoneproject.

Hiermee kan Delft concreet werken aan een nieuwe unieke wijk. In het plan legt  nieuwe verbindingen tussen het oude centrum en de wijken ten westen van het spoorzonegebied.

Frits Palmboom hoogleraar, 2013-06-13

Frits Palmboom is benoemd tot hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, afdeling Urbanism. Het betreft een 3-jarig praktijkhoogleraarschap voor 2 dagen per week. De leerstoel houdt zich bezig met de stedenbouw in relatie tot de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap, met de nadruk op de ruimtelijke problematiek van het IJssel- en Markermeergebied.

Greater New Orleans Urban Water Plan, 2013-09-13

Op vrijdag 6 september 2013 is het ‘Urban Waterplan’ voor New Orleans met veel vertoon gepresenteerd aan de Amerikaanse pers.

 

“The team benefited from water management and climate adaptation experience from around the world, developed through years of working relationships with high-caliber designers and engineers who have enthusiastically supported the vitality and growth of Greater New Orleans. Partnering institutions, organizations, and individuals from around the world have provided critical support every step of the way, with Greater New Orleans, Inc. providing the additional support of regional leaders and institutions through the Urban Water Plan Advisory Council.

 

Directe aanleiding voor het plan waren de verwoestende gevolgen van orkaan Katrina. Het plan heeft als doel om de benodigde aanpassing aan de waterhuishouding in te zetten voor een grondige verbetering van de kwaliteit van de stad. Het plan is tot stand gekomen in een multidisciplinair Amerikaans-Nederlands team onder aanvoering van Waggonner & Ball architects. Palmbout werkte hierin aan het ‘grijpbaar’ maken van stedelijke kwaliteiten binnen deze wateropgave op zowel regionale als locale schaal.

Zie ook: www.living with water.com

Spoorzoneproject goedgekeurd, 2013-10-01

In het afgelopen jaar werkten we aan de Spoorzone van Zwolle in opdracht van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail. De gemeenteraad van Zwolle heeft 30 september unaniem ingestemd met de plannen.  Ook de Provinciale Staten hebben ingestemd met de benodigde inverteringen. Hiermee is een stabiele basis gelegd voor de vernieuwing van dit complexe stadsdeel in de komende jaren.

publiekspresentatie Harelbeke, 2013-10-01

30 september zijn onder grote publieke belangstelling de vernieuwingplannen voor het centrum van Harelbeke gepresenteerd. We werken er aan het ontwerp van een nieuw Marktplein en hebben een beeldkwaleitsplan voor het centrum opgesteld. De vernieuwing van kades en bruggen langs de Leie vormen de directe aanleiding tot de planvorming

Hembrugterrein is geopend!, 2014-01-17

Het Hembrug-terrein in Zaandam ontwikkelt zich van een gesloten defensieterrein naar een open terrein met een grote variatie aan bedrijvigheid. Op 29 januari is de eerste fase feestelijk geopend in aanwezigheid van minister Blok. Wij ontwerpen onder andere de openbare ruimte. Op een praktische manier is gewerkt aan de inrichting van Oud-Hembrug, met aandacht voor hergebruik van materialen, flexibiliteit in ontwikkeling, historisch erfgoed en bestaand groen.

Geloof in Belvédère is terug, 2014-02-17

Wethouder Gerdo van Grootheest (Ruimtelijke Ordening) “De dynamiek is terug" artikel De Limburger, 12-02-2014. Palmbout maakte de Vormgevingsvisie en het Landschapsplan voor de nieuwe verkeersstructuur bij de Noorderbrug en het Frontenpark, ontwikkelde een visie op de Boschstraat en de inpassing van de nieuwe tram naar Vlaanderen en begeleidt de inpassing van Pathé, The Students Hotel, Loods 5 en andere functies in het Sphinx-complex.

Plannen Delftse spoorzone zaterdag met groot enthousiasme ontvangen. , 2014-03-13

Het woonevent voor Nieuw Delft, de woonwijk die in de Spoorzone gaat verrijzen, heeft zaterdag 1250 bezoekers getrokken.Er waren ook architecten, ontwikkelaars en begeleidingsbureaus aanwezig. Potentiële toekomstige bewoners konden hun eigen woonwensen en ideeën kenbaar maken. Toekomstige bewoners kunnen kiezen uit een zelfbouwwoning geheel naar eigen wens of gaan voor een kant-en-klare woning.